Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/07/hai-cua-vom-o-dong-thanh-thuy-quan-la-cua-dat-dai-phao/">Hai cửa vòm ở Đông Thành Thủy Quan là cửa đặt đại pháo</a></h2>Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, qua nghiên cứu các nguồn tư liệu, nhất là với ảnh bản đồ và mô tả cụ thể của <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/06/chin-ngon-nui-duc-tren-cuu-dinh-hue/">Chín ngọn núi đúc trên cửu đỉnh Huế</a></h2>Ở mỗi đỉnh trong số 9 cái đỉnh dựng ở trước Thế Miếu Huế có 18 hình đúc nổi. Trên mỗi đỉnh có 3 tầng; tầng giữa được coi là <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/06/nhung-trai-tim-xanh/">Những trái tim xanh</a></h2>Có ngày, ngồi ở công viên nhìn ra phía sông thấy cồn Dã Viên có một trời sắc tím. Nếu nói đường nào nhiều hoa bằng lăng ở Huế, có <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/06/duoc-chu-soai-huong-binh-thi-xa-giup-go-bi/">Được chủ soái Hương Bình thi xã giúp “gỡ bí”</a></h2>Xuất thân quan cụ, uyên thâm chữ nghĩa như nhà thơ Ưng Bình mà ông cũng đã bày tỏ rất rõ ràng: “Bia không đề thụy phải đề tên”… Vậy <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/06/thanh-pho-song-huong/">Thành phố sông Hương</a></h2>1. Năm 1636, chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan chuyển phủ từ Phước Yên vào Kim Long. Gần sáu mươi năm sau đó, vào năm 1687, chúa Ngãi Nguyễn Phúc Thái

Tản mạn

Những trái tim xanh

Những trái tim xanh

Có ngày, ngồi ở công viên nhìn ra phía sông thấy cồn Dã Viên có một trời sắc tím. Nếu nói đường nào nhiều hoa bằng lăng ở Huế, có

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục